Instituto Santiaguero 1952.

6

Instituto Santiaguero 1952. Actualmente IPU Ququi Bosh

May be an image of outdoors